Ở đời có làm thì mới có ăn!- Bở đi mà làm người bạn ơi! ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´¶¶….. ´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶….. ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…. ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…. ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶…. ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´ ´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶…. ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´ ´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶… ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶…. ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶….. ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶…. ´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶…. ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´¶¶….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶……. ░░░░░░░░░░░░▄▄ ░░░░░░░░░░░█░░█ ░░░░░░░░░░░█░░█ ░░░░░░░░░░█░░░█ ░░░░░░░░░█░░░░█ ███████▄▄█░░░░░██████▄ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█ ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█ ██████▀░░░░▀▀██████▀